Наші бібліотеки на карті Києва // Карта сайту // Список оновлень матеріалів сайту
Головна сторінка ЦБС
Віртуальні виставки

Нові надходження: "Історія України" 63,3(4Ук)

Журавльов, Д. В.
Мазепа: людина, політик, легенда
/ Худож.-оформлювачі Б. П. Бублик, В. А. Мурликін. — Харків: Фоліо, 2007.— 382 с. — (Історичне досьє).

Іван Мазепа — одна з тих знакових постатей української іс­ торії, життя та вчинки котрих і сьогодні викликають гарячі су­ перечки як фахових істориків, так і аматорів, а також людей, взагалі далеких від історичних перипетій. Політичний діяч, вій­ ськовий, дипломат, меценат... Мало кому випала така цікава й непроста доля за життя та після смерті. То хто, зрештою, такий Іван Степанович Мазепа? Приятель царя Петра, один із перших кавалерів найвищого російського ордену Андрія Первозванного — і борець за інтереси Української козацької держави; будівничий величних соборів, що дотепер є окрасою багатьох українських міст, — і «Юда», відлучений від церкви, підданий анафемі, що нерідко виголошувалася з амвонів тих самих соборів; зазвичай неймовірно обережний майстер складних дипломатичних ігор — і людина, що зуміла поставити на карту все і, зрештою, програ­ ла найризикованішу й найголовнішу гру свого життя; блискучий світський кавалер у дусі розкішного, неповторного XVII століття, улюбленець жіноцтва і чи не єдиний справді обдарований поет і музикант-аматор серед усіх українських гетьманів...
Можливо, той, хто прочитає цю книгу, зможе створити свій власний варіант образу Мазепи — одного з найколоритніших, найцікавіших українців.

Автор на базі новітніх джерел та досліджень, як вітчизняної, так і зарубіжної історичної науки, пропонує читачам посібник з історії України кінця XVII — початку XXI століття. У виданні проаналізовано події політико-соціального, економічного харак­теру, особливості духовного розвитку суспільства, взаємини Ук­ раїни з сусідами, викладено динаміку боротьби за державність, успіхи та втрати на цьому шляху. Посібнику властиві неуперед­женість, об'єктивність поглядів, прагнення оптимально поєднати факти і тенденції.
Видання розраховане на широкий читацький загал: студентів вищих та середніх навчальних закладів, учнів шкіл, гімназій і ліцеїв, а також всіх тих, хто цікавиться історією України, в якій поєдналися закономірності й суперечності, геополітичне поло­ження держави і ментальність народу* кеніальні прозріння й по­ милки вождів, впливи близьких і далеких сусідів. Все це наша історія, і потрібно її знати в усій повноті та складності такою, якою вона була, якою її сприймали наші попередники.

Уривалкін, О.М.
Історія України (кінець XVII — початок XXI століття) : посібник. — К. : КНТ, 2007. — 436 с.

Пасічник, М. С.
Історія України: державницькі процеси, розвиток культу ри та політичні перспективи : навч. посіб. — 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2006. — 735 с.

У навчальному посібнику подано загальну характеристику істор України від найдавніших часів до сьогодення. Висвітлено питанн становлення української державності, політичні та релігійні засад формування нації, розвиток культури, в тому числі ремесел та ужи' кового мистецтва.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться історією України.

Доба Івана Мазепи (кінець XVII — початок XVIII ст.) — це не стільки злет до певного рівня культурного життя, скільки небачений до того розквіт на теренах України творчості, духовних набутків. Актуальність дослідження активного впливу гетьмана на духовне життя в Україні періоду його прав­ління дає можливість глибше зрозуміти як розвиток культурного життя наприкінці XVII — початку XVIII ст., так і діяльність зверхника Гетьманщини у вирішенні найголовніших проблем тогочасного буття.

 

Павленко, Сергій.
Іван Мазепа як будівничий української культури.— К.: Вид.дім «Києво-Могилянська акад.», 2005.— 304 с— Бібліогр.: с. 180 — 238.

Михайлова, Р.Д.
Художня культура Галицько-Волинської Русі.
- К.: Видавничий Дім «Слово», 2007. - 496 с: іл.

В монографії, що є першим історико-теоретичним дослідженням художньої культури одного з найбільших територіально-політичних утворень українського середньовіччя - Галицько-Волинської Русі, мистецька культура розглядається як система, що формувалася на основі соціальних та етнокультурних чинників. Вирізняються характерні риси князівсько-боярської, військово-дружинної, культово-релігійної, народно-низової (міської та сільської) субкультур. Досліджуються зв'язки та контакти із зарубіжними країнами, які позначилися на культурно-мистецьких процесах регіону.

 

У посібнику розкриваються процеси історичного розвитку української культури. Висвітлюється соціально-історична обумовленість художньо-культурологічних процесів в Україні з найдавніших часів до початку XXI ст. Значна увага приділяється огляду джерел та літератури з питань формування та еволюції української культури. При цьому історія вітчизняної культури розглядається через призму національно-культурного відродження, яке розгортається на українських землях.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів України, читачів, які цікавляться проблемами трансформації вітчизняної культури.

 

Шейко В.М. Історія української культури : навч. посібник / В.М. Шейко , Л.Г.Тишевська, наук. ред. В.М. Шейко. — К.: Кондор, 2006.-264 с.

Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських 1-89 занять / В.М. Литвин, А.Г. Слюсаренко, В.Ф. Колесник та ін.; За ред. В.М. Литвина. — К.: Знання-Прес, 2006. — 460 с. — (Вища освіта XXI сто­ ліття).

Пропонований посібник підготовлено авторським колективом викладачів історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У посібнику наведено методичні та інформаційні матеріали до семінарських занять з курсу "Історія України". Хронологічно й тематично охопле­ но всі періоди вітчизняної історії, починаючи з найдавніших часів і до сьогодення. До кожної теми додаються тлумачний словник історичних термінів, понять, біографічні довідки про відомих діячів, хронологія найголовніших подій, контрольні запитання. В окремому розділі подано поради щодо ефективної організації самостійної роботи, у процесі підготовки до семінарських занять.

Розраховано на викладачів, студентів вищих навчальних закладів, учителів загальноосвітніх шкіл, гімназій і ліцеїв.

У пропонованому навчальному посібнику на основі досягнень гума­нітарних наук кінця XX — початку XXI ст . переосмислюється історичне минуле України , висвітлюються як події сивої давнини , так і недавні ( виклад українського історичного процесу завершено у 2006 р .). У ви­ данні здійснюється об ' єктивне , правдиве , без стереотипів , міфологізації та місцевого «зверх патріотизму» висвітлення найважливіших подій історії нашої Батьківщини — України , її державності та духовності . Сформульовано власні точки зору на окремі історичні явища .

Для студентів вищих навчальних закладів .

Білоцерківський, В . Я .
Історія України : Навчальний посібник . — К .: Центр учбової літера­ тури , 2007. — 536 с .

Кордон, М.В.
Українська та зарубіжна культура
: Підручник. Видання 2-ге, стереотипне - Київ: Центр учбової літератури, 2007. — 576 с.

Розглядається історія української та зарубіжної культури — від первісного суспільства до кінця XX ст. Висвітлені, насамперед, питання розвитку освіти, наукових знань, літератури і мистецтва на різних етапах людської історії.

Для студентів вищих навчальних закладів.

У навчальному посібнику викладається історія розвитку української дипломатії в контексті політичних біографій і діяльності на міжнародній арені керівників зовнішньополітичних відомств України від 1917 р. до 1990 р. Досліджується дипломатична активність урядів державних утворень, що діяли на українській території у згаданий період, — Центральної Ради, Директорії, Народного Секретаріату, Раднаркому, Державного Секретаріату ЗУНР—ЗО УНР та ін.

На основі великого фактичного матеріалу, зокрема раніше невідомих джерел з українських і зарубіжних архівних сховищ, наводяться біографічні дані українських дипломатів, що дають змогу об'єктивно оцінити їх зовнішньополітичну діяльність. До кожної персонали додаються архівні документи й матеріали, які сприяють кращому розумінню як особистості політи ка, так і його епохи. Книга дає можливість отримати максимально повне уявлення про історичний шлях, пройдений Україною з 1917 до 1990 р.

Для студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться проблемами державного управління, вітчизняною історією та історією міжнародних відносин.

Табачник, Д. В.
Українська дипломатія: нариси історії (1917—1990 рр.): Навч. посібник. — К.: Либідь, 2006. — 768 с; іл.

 

 
 
Наші координати
Службова сторінка
 
Пошта
 
 
© 2006- ЦБС Оболонського району м.Київ
 
 

 

Пошук по сайту

 

 


 

return_links(); ?>