Наші бібліотеки на карті Києва // Карта сайту // Список оновлень матеріалів сайту
Головна сторінка ЦБС
Віртуальні виставки
КОРПОРАТИВНА ВІРТУАЛЬНА ДОВІДКА
Афіша (план заходів)
Інформаційно-бібліографічні
та методичні видання
Наші послуги
Наші проекти
Бібліотеки співпрацюють
Електронний каталог
Віртуальні виставки
Ми передплатили
Колегам
Поради новому користувачу
Висловлюємо вдячність
Вакансії
 

Дослідження, яке продовжує та розвиває монографію Н.Яковенко «Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст.» (1993), присвячено аналізові різних аспектів історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст. З антропологічної перспективи авторка реконструює внутрішню та суб'єктивну історію ранньомодерного українського шляхтича (меншою мірою — козака), форми його самоусвідомлення, погляди на довколишній світ, стереотипи уявлень і спроби творити на їхній підставі квазіідеологію. Одинадцять статей, уміщених у чотирьох розділах книжки («Територія уявлень і стереотипів», «Війни реальні / війни в уяві», «Від уявлених вартостей до ідей», «Довге життя ідей та стереотипів»), написано протягом остан­нього десятиліття і спеціально для цього видання суттєво змо- дифіковаио, розширено й доповнено новою бібліографічною інформацією.

Книга є системним науковим історико - етнологічним аналізом особливостей звичаєво - правової культури українців у XIX - на початку XX ст ., комплексним вивченням означеної наукової теми , з широким залученням історичного , етнолі - лі нгвістичного , етнографічного , історико - правового матеріалу . На основі викорис­ тання нового джерельного матеріалу і застосування сучасних методологічних та методичних засад розкриваються питання народної правосвідомості , рекон­ струюється народний юридичний термінологічний словник , аналізуються особ­ливості українського звичаєвого інституту власності , риси українських земель­ них відносин , історичні форми земельної власності , сімейні звичаї поділу майна і спадкування , " жіноче право ", інститут приймацтва , внутрішньосімейні та поза - сімейні договірно - зобов ' язальні , економічні звичаї . Виявлено загальноукраїнські моделі побутування звичаїв та їх локальну специфіку . Територіальні межі дослід­ження охоплюють усі етнічні території українців . Співвіднесено основні характе­ ристики народно - звичаєвої культури з ментальністю українців .
Книга зайняла 5 місце у номінації " Минувшина " Всеукраїнської рейтингової акції " Книжка року - 2004", а також була удостоєна премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2005).
Книга розрахована на істориків , юристів , етнологів , соціологів , студентів гуманітарних факультетів , а також широке коло читачів .

На основі невідомих документів з колишніх таємних архі­ вів простежено геноцид українського народу в 1932—1933 роках через експорт нашого хліба
Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією України.

Книга підготовлена за ініціативи голови Київської міської організації Товариства "Меморіал" імені Василя Стуса, на­ родного депутата України 2-го скликання Романа Круцика.

Навчальний посібник складається з двох частин: перша частина (лек­ційний курс) передбачає теоретичне викладення матеріалу за модульним принципом; друга (практичний курс) містить коротке викладення курсу в таблицях, вправи і завдання, методичні поради щодо перекладу професій­ них текстів, а також контрольні тести для кожного модуля. У додатках на­дані зразки оформлення документів, граматичні форми словозміни і корот­ кий словник труднощів перекладу слів і словосполучень. Видання розра­ховане передусім на студентів вищих навчальних закладів економічних і управлінських спеціальностей. Проте воно буде корисним також для служ­ бовців, керівників і менеджерів виробництв і організацій, що спілкуються українською і російською мовами одночасно.
Курс розроблений з урахуванням новітніх тенденцій Болонського процесу.

У книзі на основі багатого джерельного матеріалу із залученням досягнень вітчизняної та зарубіжної історичної науки розкривається міжнародно - політичний статус Української козацької держави у дру­ гій половині XVII - на початку XVIII ст. Через призму відносин гетьманських урядів з володарями Речі Посполитої, Московської держави, Османської імперії, Кримського ханства , Шведського королівства , Молдавського князівства та інших країн висвітлюються головні напрями тогочасної вітчизняної зовнішньої політики .
Видання розраховане на дипломатів , науковців , викладачів , сту­ дентів , військовослужбовців , усіх , хто цікавиться історією козацької України та її міжнародних відносин .

Запропонована читачеві книга є першою науково-історичною розвідкою біографії видатного україн­ ського кінорежисера, яка висвітлює тернистий шлях життя в умовах тоталітарного комуністичного режиму, його творчий доробок, повсякденне життя, художньо-мистецькі смаки, світоглядні уподобання та громадянську позицію.

Для істориків, політологів, культурологів, студентів, до слідників - довженкознавців.

Видання присвячене світлій пам'яті великого вченого, поета і худож­ ника, людини високої громадянської мужності М. Ю. Брайчевського (1924—2001). В ньому містяться наукові праці та поезії видатного істори­ ка та статті дослідників, в яких розкривається його внесок у науку і гро­ мадський поступ України.
Розраховано на широкий загал вчених-гуманітаріїв, викладачів та сту­ дентів, всіх, хто цікавиться проблемами вітчизняної історії та археології.

 

 
 
Наші координати
Службова сторінка
 
Пошта
 
 
© 2006- ЦБС Оболонського району м.Київ
 
 

 

Пошук по сайту

 

 


 

return_links(); ?>