Відповідно до вимог статті 26 Конституції України іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Законодавство України визначає, що іноземці та особи без громадянства, які перебувають під юрисдикцією України, незалежно від законності їх перебування, мають право на визнання їх правосуб'єктності та основних прав і свобод людини. Вони є рівними перед законом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, інших обставин. Водночас, зобов'язані неухильно додержуватися Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей, інтереси суспільства та держави.

Право на шлюб визначається особистим законом кожної з осіб, які подали заяву про укладення шлюбу. У разі укладення шлюбу в Україні застосовуються вимоги Сімейного кодексу України щодо підстав недійсності шлюбу.

Укладення шлюбу між іноземцями в консульській установі або дипломатичному представництві відповідних держав в Україні регулюється правом акредитуючої держави.

Державна реєстрація шлюбу іноземців або осіб без громадянства між собою, іноземців або осіб без громадянства з громадянами України здійснюється органами державної реєстрації актів цивільного стану України за формою та відповідно до загального порядку, визначеного законодавством України. Звісно, іноземні громадяни або особи без громадянства мають перебувати на території України на законних підставах, що підтверджується документально. Для державної реєстрації шлюбу в Україні вони повинні пред'явити паспортний документ або документ, що посвідчує особу без громадянства заявника, та посвідку на постійне чи тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України. Підстави для перебування іноземців та осіб без громадянства на території України визначені Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Заява про державну реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану за їх вибором. Орган, до якого подано таку заяву, здійснює перевірку законності перебування іноземця або особи без громадянства на території України  шляхом направлення в день її отримання запиту до територіального органу Державної міграційної служби України.

Право на повторний шлюб чоловік та жінка мають лише після припинення попереднього шлюбу та за умови пред'явлення документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу або визнання шлюбу недійсним (свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, про визнання шлюбу недійсним, яке набрало законної сили, свідоцтво про смерть одного з подружжя, висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану про анулювання актового запису про шлюб, який є недійсним тощо). Документи про підтвердження припинення попереднього шлюбу, які передбачені законодавством іноземної держави та видані компетентним органом, повинні бути відповідним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Якщо документи громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які є підставою для державної реєстрації шлюбу, в тому числі паспортний документ іноземця або документ, що посвідчують особу без громадянства, складені іноземною мовою, до них обов'язково додається переклад тексту на українську мову, вірність якого засвідчується дипломатичним представництвом або консульською установою України, посольством (консульством) держави, громадянином якої є іноземець (країни постійного проживання особи без громадянства), Міністерством закордонних справ, іншим відповідним органом цієї держави або нотаріусом.

У разі подання до органів державної реєстрації актів цивільного стану перекладу документів, вірність якого засвідчено згідно із законодавством іноземної держави, у якій їх видано, то він повинен бути легалізований у встановленому порядку.

Переклади всіх вищезазначених документів залишаються у справах відділу державної реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву про державну реєстрацію шлюбу та зареєстрував шлюб.

Державна реєстрація шлюбу здійснюється шляхом складання актових записів цивільного стану, паперові носії яких підписуються нареченими та мають постійний термін зберігання. На підтвердження факту проведеної державної реєстрації кожному з подружжя видаються Свідоцтва про шлюб, за затвердженим зразком. Ці документи, за міжнародним правом, визнаються дійсними на території іноземних держав в разі їх легалізації, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України.